National Mining University Compliance with the Time

Faculty board members:

prof. Pivnyak Gennadiy

prof. Beshta Oleksandr

prof. Ivanov A.B.

prof. Vipanasenko S.I.

prof. Kazachkovsky N.N.

prof. Shkrabets F.P.

prof. Korsun V.I.

prof. Vvedenskaya T.Y.

phd. Grebenjyk Andrei

phd. Boroday Valeri

tch. Kovalev Oleksandr

tch. Fedorov Sergey

lab. Molchanov Vitali

stud. gr. -14 Tistechok Olga

stud. gr. EM-13-2 Derkach Mikl

stud. gr.-14Zavalko Anastasiya

2006-2017 NMU